הנחיות בדבר חוק חופש המידע

מידע על החוק ותחולתו על המוסדות להשכלה גבוהה

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק")  נחקק ב-19 במאי 1998, ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

 

החל מיום 29.12.2006 הוחל החוק על מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובכללם אוניברסיטת תל-אביב (להלן: "האוניברסיטה"), מכוח צו לקביעת רשות ציבורית לפי החוק, שפורסם בי.פ. 5475, 29.12.2005, אשר קבע כי מוסדות להשכלה גבוהה הינם "רשות ציבורית" לעניין החוק, בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים ובעניינים אלה בלבד.

 

החל מיום 16.2.2015 תוקן החוק, והורחבה תכולתו על המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה גם בעניינים אחרים, באופן שבהגדרת "רשות ציבורית" בסעיף 2 לחוק הוספה פסקה (9ב), שלפיה חל החוק על מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו בהתאם להוראות סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. במקביל הוספה פסקה חדשה (11) לסעיף 9(ב) לחוק (מידע שאין חובה למסרו), המתייחס למוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, ועל פיו לא תהיה חובה למסור "מידע שיש בגילויו פגיעה מהותית בחופש הפעולה בעניינים האקדמיים והמינהליים של מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותם בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, פגיעה בהליכי קידום ושיפוט אקדמיים או במחקרים שטרם פורסמו, או גילוי זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי".

 

לנוסח המלא של החוק >

 

הנחיות בדבר יישום חוק חופש המידע באוניברסיטת תל-אביב >

 

הגשת בקשות והטיפול בהן

 

א. הגשת הבקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע תוגש על גבי טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע בנוסח המצ"ב, בדואר האלקטרוני (סרוק) / בפקס / בדואר, לממונה שפרטיו מפורטים לעיל.

 

ב. אגרה וכתב התחייבות

עם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרת בקשה. סכום האגרה מתעדכן מעת לעת בתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 (להלן: "תקנות האגרות"). נכון להיום עומד סכום זה על סך של 20 ש"ח. בנוסף יחתום המבקש על כתב התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקת מידע לפי הנוסח המצ"ב.

ניתן לשלם את אגרת הבקשה וכן את אגרות הטיפול וההפקה (אם תידרשנה בהמשך) באחד מן האמצעים הבאים:

תשלום  אגרת הבקשה והחתימה על כתב ההתחייבות כאמור מהווים תנאי להתחלת הטיפול בבקשה, אך אין בקבלתם התחייבות של האוניברסיטה להמציא את המידע המבוקש, אם יתברר כי מתקיימת/ות עילה/ות בחוק לדחיית הבקשה או להמצאת המידע בחלקו ו/או בתנאים.

תקנה 6 לתקנות האגרות קובעת פטורים מתשלום אגרות במקרים מסוימים.


ג. המועד למתן החלטה בבקשה

בחינת הבקשה תיעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק:

יש להשיב לפונה על ההחלטה בנוגע למסירת המידע תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה או תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר. במקרה הצורך, ובכפוף לדרישות החוק, רשאים הממונה או סגן הנשיא למינהל ולכספים באוניברסיטה להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום שבו המידע המבוקש נוגע לצד שלישי, והממונה ישקול למסור את המידע, יפנה הממונה לאותו צד שלישי, ויאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי תאריך את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, ואם עמדת הצד השלישי תידחה, מוקנית לו הזכות לעתור על ההחלטה, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.


ד. מסירת המידע

היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת הבקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום גבוה מסך של 150 ₪, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של האגרות, והוא רשאי לדרוש מהמבקש להפקיד, לפני תום הטיפול, את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. הודיע הממונה למבקש כאמור, יוקפא הטיפול בבקשה עד להפקדת האגרות או המצאת הערובות, לפי הנדרש.


המידע המבוקש יועמד לרשות המבקש תוך 15 ימים ממועד ההחלטה על העמדת המידע או ממועד קבלת התשלום של אגרות הטיפול וההפקה באוניברסיטה, לפי המאוחר. במקרים חריגים רשאי הממונה להאריך את המועד להעמדת המידע מעבר ל-15 הימים כאמור.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי האוניברסיטה, ואין חובה לבצע עיבוד מידע לצרכיו של המבקש.


ה. החלטה לדחות את הבקשה לקבלת מידע

החלטה לדחיית הבקשה לקבלת מידע, במלואה או בחלקה, תישלח למבקש בכתב, תוך פירוט נימוקי ההחלטה ויידוע המבקש על זכותו לעתור כנגד ההחלטה.

 

תקנות חופש המידע - (אגרות), תשנ"ט - 1999

 

• דו"ח לשנת 2022

 

• דו"ח לשנת 2021

 

• דו"ח לשנת 2020

 

• דו"ח לשנת 2019

 

•  דו"ח לשנת 2018

 

•  דו"ח לשנת 2017

 

•  דו"ח לשנת 2016

 

•  דו"ח לשנת 2015

 

•  דו"ח לשנת 2014

 

•  דו"ח לשנת 2013

 

•  דו"ח לשנת 2012

 

•  דו"ח לשנת 2011

 

דוח לשנת 2010

 

דוח לשנת 2009

 

דוח לשנת 2008

 

דוח לשנת 2007

 

דוח לשנת 2006

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>